Poesías 诗词书画之一


 

 
        Cǎo
                                  
                                       
Bái jū yì
                                        白 居 易
 
 
 
  lí yuán shànɡ cǎo        
 离离 原        草 ,
 Yí suì yì kū rónɡ  
 一 岁 一 枯 荣 
 Yě huǒ shāo bú jìn  
  野  火      尽 ,
 Chūn fēnɡ chuī yòu shēnɡ  
              
 
Lozana hierba de la llanura,
próspera y marchita durante un año.
El incendio silvestre no la puede destruir ,  
y  vuelve a crecer bajo la brisa  primaveral
.
 

 


 
         Chūn   xiǎo
                                                                  
                               Mèng  hào rán
                                           
 
 
 
Chūn mián bù jué xiǎo                       
           
Chù chù wén tí niǎo  
              
Yè lái fēnɡ yǔ shēnɡ          
夜 来      
Huā luò zhī duō shǎo  
        
 
En la mañana primaveral  cuesta despertarse,
se escucha el trino doquiera.
Con el sonido del viento y la lluvia de anoche,               
¿cuántas flores habrán caído?
 


 
Xún     yǐn   zhě    bú   yù
        不 遇                Jiǎ dǎo
                                                           
 
 
 
Sōnɡ xià wèn tónɡ  zi             
          子,
Yán shī cǎi yào qù  
    师 采 药   去 。
Zhǐ zài cǐ shān zhōnɡ  
    在  此       ,   
Yún shēn bù zhī chù  
        处 。
 
 
Bajo el pino le pregunto al niño,
dice que su maestro fue a recoger hierbas medicinales.
Seguro que está en el valle,
escondido entre las abundantes nubes.